Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Flowers Forever of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Flowers Forever levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Flowers Forever de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Flowers Forever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren.

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Door de toegang tot de website van Flowers Forever (Flowersforever.be) verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden hieronder en dat u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat.

U geeft aan Flowers Forever de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. 

  • Flowers Forever eerbiedigt de privacy van u als internetgebruiker overeenkomstig de geldende wetgeving.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Flowers Forever.
  • Uw persoonsgegevens die via de website van Flowers Forever (Flowersforever.be) worden verzameld, worden enkel door Flowers Forever verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van Flowers Forever. Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden.
  • U laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van Flowers Forever.
  • U heeft recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door Flowers Forever worden verwerkt en u kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.
  • U kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie.
  • Uw persoonsgegevens worden door Flowers Forever strikt vertrouwelijk verwerkt.