Algemene voorwaarden

Wij danken je voor je gebruik van de website toegankelijk op het adres www.flowersforever.be, hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door Flowers Forever, met maatschappelijke zetel te Waterstraat 71, 8730 Beernem, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0658.748.873.
Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, voor het aanmaken van een account en voor het leveren van onze diensten.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit drie luiken:
I. Algemene Gebruiksvoorwaarden Website
II. Privacybeleid
III. Cookiestatement

Bij het aanmaken van een account en voorafgaand aan elke betaling als je niet de persoon bent die de account heeft aangemaakt zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1. Opzet van de Website
1.1. De Website is een platformwebsite die Naaste familie (hierna de “Naaste familie”) de mogelijkheid biedt om via een voucher een profielpagina aan te maken en te beheren, waarop andere Naaste familie, vrienden, kennissen van een overledene een financiële bijdrage kunnen doen aan de Naaste familie, welke bijdrage vervolgens door de Naaste familie gebruikt zal worden om aan Flowers Forever de opdracht te geven om, voor de duurtijd van beschikbare bijdragen, te zorgen voor de periodieke plaatsing van bloemen op de begraafplaats van de overledene of bij de urne thuis.
1.2. Flowers Forever werkt om redenen van kwaliteitscontrole en aansprakelijkheid enkel met bloemisten die vooraf met hen een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten waarin zij bevestigen ons concept te kennen en er de voorwaarden en eigenheden van te respecteren.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Deze website gebruiken
3.1. Het gebruik van de Website en het aanmaken van een profielpagina is voorbehouden voor Naaste familie van de overledene.
Flowers Forever behoudt zich het recht voor om de toegang voor Naaste familie die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.
Flowers Forever behoudt zich tevens het recht voor om personen die niet kunnen bewijzen Naaste familie te zijn of te handelen in opdracht en met instemming van de Naaste familie eenzijdig, onmiddellijk, de toegang tot de Website definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.
3.2. Om gebruik te maken van de diensten die via deze Website toegankelijk zijn, moet je ouder zijn dan 18 jaar. Flowers Forever behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.

4. Het aanmaken van een account
4.1. Om een profielpagina aan te maken en de dienstenovereenkomst tot het periodiek verzekeren van de plaatsing van bloemen op de begraafplaats of bij de urne thuis op te starten, dient een lid van de Naaste familie van de overledene een account aan te maken via de login module op de website. De account dient volledig en met waarheidsgetrouwe informatie ingevuld te worden.
4.2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.
4.3. Bij de aanmelding dien je je akkoord te verklaren met de huidige Algemene Voorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van de Website.
4.4. Elke Profielpagina bevat een donatieknop. Deze kan door Nabestaanden gebruikt worden om aan de Naaste familie een financiële bijdrage achter te laten met het oog op het periodiek laten plaatsen door de Naaste familie van bloemen op de begraafplaats van de overledene. Flowers Forever is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door de Nabestaanden in de Profielpagina wordt achtergelaten.
Elke betaling door een Nabestaande wordt geacht een betaling te zijn aan Flowers Forever door die Nabestaande in naam en voor rekening van de Naaste familie, op zulke wijze dat elke ontvangen betaling onmiddellijk eigendom wordt van Flowers Forever en op geen enkele wijze beschouwd kan worden al een in bewaring gegeven bedrag of een door Flowers Forever verleende financiële dienst.
4.5. De Naaste familie krijgt een e-mail telkens een Nabestaande iets achterlaat op de Profielpagina of een donatie doet. De rouwbetuiging die door diegene die stort wordt ingevuld in het bijhorende commentaarveld, staat eveneens vermeld in de mail.
4.6. Flowers Forever behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:
• Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
• Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
• Je maakt gebruik van een valse voucher;
• Je maakt gebruik van andermans identiteit;
• Je komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na;
• Flowers Forever kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
• Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.
4.7. Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account. Je kan via je account een uitnodiging versturen naar andere personen om toegang te krijgen tot de Profielpagina.
4.8. Het paswoord dat je ontvangt na het aanmaken van je account is strikt persoonlijk. Je mag dit niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen.

5. De geleverde dienst
5.1. Tijdens de duur van de overeenkomst zal Flowers Forever maandelijks bloemen laten plaatsen op de begraafplaats van de nabestaande, zolang daarvoor voldoende budget voorhanden is.
5.2. De Naaste familie kiest vrij uit het aanbod van beschikbare bloemisten in de regio en uit de beschikbare prijsklasses en frequentie van plaatsing.
5.3. Flowers Forever bezorgt de Naaste familie in de mate van het mogelijke en onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden na het plaatsen van elk boeket een foto van het betreffende boeket zoals het geplaatste is.
5.4. Je overeenkomst met Flowers Forever is een verkoop op afstand van diensten waarop de regels van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht van toepassing zijn.
5.5. Als je online bestelt, bezorgen we je samen per mail in pdf een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
5.6. Flowers forever garandeert dat de door onze bloemisten geleverde bloemen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale kwaliteitsverwachtingen die je mag hebben van een ervaren bloemist.
5.7. Alle bloemen worden door onze bloemisten geleverd op de door jou bij je bestelling aangegeven begraafplaats en op de door jou aangegeven locatie van het graf of van de urne.
5.8. Leveringen gebeuren volgens de beschikbaarheden en timings van onze bloemisten, maar in elk geval steeds zo precies mogelijk conform aan de tussen Flowers forever en de Naaste familie overeengekomen startdatum, vernieuwingsdata en frequentie.
5.9. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om bloemen die verloren gaan of beschadigd raken bij transport.
5.10. Indien de door onze bloemisten geleverde bloemen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de bloemen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de bloemen onmiddellijk naar ons terug sturen.
5.11. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de bloemist. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de bloemen waarvan wordt aangetoond dat je ze niet tijdig hebt ontvangen.

6. Duur van de overeenkomst
6.1. De overeenkomst tussen Flowers Forever en de Naaste familie wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
6.2. De overeenkomst duurt tot op het moment dat de overeenkomst door één van de partijen is opgezegd. De overeenkomst kan te allen tijd worden opgezegd. De Naaste familie kan zelf besluiten een Profielpagina af te sluiten. Dit kan hij doen door een e-mail te sturen naar info@flowersforever.be
6.3. Wanneer de overeenkomst wordt opgezegd kan er geen aanspraak gemaakt worden op het behoud of het verkrijgen van de inhoud van de Profielpagina.
6.4. Bij onvoldoende voorradige fondsen om de maandelijkse levering van bloemen nog langer te verzekeren ,wordt de overeenkomst niet automatisch beëindigd, doch wordt deze slechts opgeschort totdat in de toekomst eventueel opnieuw voldoende fondsen voorradig zullen zijn of totdat de Naaste familie alsnog de overeenkomst zal hebben opgezegd.

7. Betaling
7.1. Flowers Forever aanvaardt enkel betaling via de volgende betaalmodules op onze website: Bancontact en Mastercard/Visa. Elke betaling door een Nabestaande wordt geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de Naaste familie met het oog op het uitvoeren door Flowers Forever van de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen haarzelf en de Naaste familie. Elke betaling dient met dat doel de duidelijke referentie van de betrokken Profielpagina, zoals vooraf meegedeeld door Flowers Forever bij het aanmaken van dat Profiel te bevatten.(begrijp ik niet goed) Flowers Forever kan niet instaan voor eventueel verloren gegane of niet (langer) te traceren betalingen
7.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

8. Herroepingsrecht
8.1. De Naaste familie heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst (dit betekent na het aanmaken van een accountpagina) het recht om te beslissen dat ze toch geen gebruik wil maken van onze diensten. Ze kan de overeenkomst dan zonder boete of zonder enige opgave van redenen, opzeggen. Binnen de 14 dagen na opzegging, betalen we de door Nabestaanden reeds gestorte bedragen terug aan de Naaste familie in wiens naam en voor wiens rekening de gezegde bedragen betaald werden. Om technische en organisatorische redenen en omdat de betaling door Nabestaanden gebeurde in naam en voor rekening van de Naaste familie kan Flowers Forever in zulke gevallen niet elke individuele Nabestaande afzonderlijk vergoeden.
8.2. Tussen Flowers forever en de nabestaanden komt geen overeenkomst tot stand. Nabestaanden doen betalingen in naam en voor rekening van de Naaste familie. Zij beschikken dus niet over een herroepingsrecht voor hun betaling en deze betaling is in alle omstandigheden definitief.
8.3. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan de Naaste familie een standaardformulier opvragen, invullen en opsturen naar het volgende adres: info@flowersforever.be. Wij zullen per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

9. Regels in verband met de Profielpagina
9.1. In verband met het openen van een Profielpagina dienen volgende regels in acht te worden genomen:
i. Er kan enkel een Profielpagina geopend worden voor een overleden persoon door diens Naaste familie. Een Profielpagina openen voor een levend persoon is verboden en zal meteen verwijderd worden.
ii. Er kan geen Profielpagina worden opgesteld voor een overleden huisdierHet is verboden een Profielpagina te openen in naam van iemand anders of door een valse identiteit aan te nemen.
iii. De Naaste familie is verantwoordelijk voor de instellingen van de Profielpagina.
9.2. Op de Profielpagina is het toegestaan om berichten en / of afbeeldingen te plaatsen. Elke Naaste familie dient hierbij volgende regels in acht te nemen en te respecteren:
i. De Naaste familie neemt zelf de verantwoordelijkheid op zich en is zelf aansprakelijk voor wat betreft de door hem geplaatste gegevens, berichten, afbeeldingen, feiten over de Naaste familie, overledene… De juistheid omtrent de gegevens van de overledene worden door Flowers Forever niet gecontroleerd en worden onder de verantwoordelijkheid van de Naaste familie zelf geplaatst.
ii. Flowersforever.be is een website waar ruimte wordt geboden voor persoonlijke rouw en verdriet. Door dit verdriet te delen kan er steun gezocht worden bij elkaar door de herinnering aan de overledene een plaats te geven. Het is absoluut niet de bedoeling de Website te gebruiken om beledigingen, racistische of kwetsende opmerkingen naar elkaar toe te plaatsen. Tevens dient er respect geboden te worden voor de overledene. Flowers Forever behoudt zich het recht voor kwetsende opmerkingen te verwijderen van een Profielpagina.
iii. Flowers Forever verwijdert elk bericht dat provocerende, grove of racistische taal inhoudt, zonder hierbij haar motivatie kenbaar te maken.
iv. Wanneer gegevens op de Profielpagina worden geplaatst, stemt de Naaste familie in met het feit dat de Nabestaanden van de Profielpagina deze gegevens ook kunnen zien. Wanneer een conflict ontstaat over één van deze gegevens, zal Flowers Forever deze verwijderen.
v. Het is niet de bedoeling de Website te gebruiken voor een uiting van eigen politieke of godsdienstige belangen. De Profielpagina is er in de eerste plaats om herinneringen aan de overledene te plaatsen en niet om een boodschap voor eigen nut te verkondigen.
vi. Boodschappen met commerciële doeleinden zijn niet toegestaan op de Profielpagina.
vii. Juridische kwesties (erfenis, successierechten,…) in verband met het overlijden van een bepaald persoon kunnen niet besproken worden op de Website.
viii. Anoniem gegevens plaatsen is niet mogelijk. Elke Naaste familie zal zijn of haar naam en voornaam (“Naaste familienaam”) en e-mailadres dienen op te geven om gebruik te kunnen maken van de Profielpagina. Flowers Forever kan deze gegevens gebruiken wanneer er misbruik wordt vastgesteld.
9.3. Elke Naaste familie die instemt met de algemene voorwaarden stemt in voornoemde gedragsregels te respecteren. Bij overtreding van één van deze regels zal Flowers Forever de toegang tot een Profielpagina kunnen weigeren.

10. Onze aansprakelijkheid
10.1. Flowers Forever besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van haar diensten en van haar Website. Deze diensten worden echter door derden geleverd en kunnen om die redenen onderhavig zijn aan wijzigingen buiten de controle van Flowers Forever. Onze diensten alsook onze Website worden je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Flowers Forever is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de diensten of van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website (bijvoorbeeld i.v.m. de foute spelling van iemands naam, gegevens i.v.m. het overlijden,…) Flowers Forever draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden goederen of diensten van de bloemisten waarmee zij samenwerkt.
10.2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Flowers Forever voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de geleverde diensten over het afgelopen jaar.
10.3. Flowers Forever zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de Naaste familie op de Website te beschermen. Flowers Forever zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan anti-virus beveiligingen. Flowers Forever heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid of kwade trouw, zal Flowers Forever (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website (inclusief m.b.t. gegevens van Naaste familie, en inclusief m.b.t. virussen die via de Website zouden verspreid worden).
Flowers Forever stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Flowers Forever echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal Flowers Forever alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.
10.4. De websites (inbegrepen de webpagina’s van de bloemisten op de Website) waarnaar Flowers Forever gebeurlijk linkt, worden niet door Flowers Forever beheerd, gehost of onderhouden. Flowers Forever is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.
10.5. De Naaste familie van de Website zijn zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De Naaste familie van de Website zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.

11. Intellectuele eigendom

11.1. Flowers Forever is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst (inclusief de naam “Flowers Forever”). Als gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.
11.2. De Naaste familie en Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de gegevens en mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Flowers Forever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vanwege een door de Nabestaande geplaatste afbeelding en/of bericht (zie punt 14. Notice & Take down Flowers Forever).

12. Overmacht
12.1. In geval van overmacht is Flowers Forever niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
12.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Handelaar, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

13. Verantwoordelijkheid Naaste familie
13.1. De gegevens die de Naaste familie plaatst op de Profielpagina mogen niet in strijd zijn met de Belgische wetgeving. Hierbij dienen te gegevens geplaatst te worden met respect voor privacy.
13.2. De Naaste familie is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de gegevens en mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Flowers Forever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vanwege een door de Naaste familie geplaatste afbeelding en/of bericht.

14. Notice & Take down Flowers Forever
14.1. Indien er geschillen ontstaan omtrent door Naaste familie of Nabestaanden geplaatste namen, data, foto’s of berichten, zal het de Beheerder zijn die hiervan op de hoogte dient gebracht te worden. De Beheerder van de Profielpagina is dan verantwoordelijk de content aan te passen en / of te verwijderen.
14.2. Indien de Beheerder na 24 uur niet heeft gereageerd op de aanvraag tot het verwijderen van bepaalde inhoud, dient Flowers Forever hiervan op de hoogte gebracht te worden. Flowers Forever beoordeelt het geschil niet maar verwijdert de inhoud van de website. Flowers Forever is niet verantwoordelijk voor de betwiste inhoud.

II. PRIVACYBELEID

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Flowers Forever, met maatschappelijke zetel te Waterstraat 71, 8730 Beernem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0658.748.873. (hierna: “Flowers Forever”).
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. Flowers Forever leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
1.2. Flowers Forever stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Flowers Forever. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
− Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
− Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
− Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
− Categorie 4: via cookies (zie cookiepolicy);
− Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
2.2. Flowers Forever kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
Flowers Forever zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Flowers Forever om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
- Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het leveren van onze diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- Categorie 4: met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Flowers Forever uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Flowers Forever, haar producten en/of diensten. Flowers Forever kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Flowers Forever bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
3.3. Doorgifte aan derden:
Aan onze bloemisten met het oog op het leveren van de door u gevraagde diensten (periodiek leveren van bloemen op het graf van een overledene).
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Flowers Forever, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Flowers Forever failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Flowers Forever geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Flowers Forever zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Flowers Forever uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Flowers Forever zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Flowers Forever uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Flowers Forever zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Flowers Forever en U.

Artikel 5 – Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Flowers Forever. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@flowersforever.be , per post naar Flowers Forever Waterstraat 71, 8730 Beernem of door gebruik te maken van “contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan Flowers Forever aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden
7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie
Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

III. COOKIESTATEMENT

1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Flowers Forever en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

3. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
4. Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@flowersforever.be per post naar Flowers Forever Waterstraat 71 – 8730 Beernem, of door gebruik te maken van ‘contact’ op de Website.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: www.allaboutcookies.org
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: www.youronlinechoices.eu